< بازگشت به لیست اخبار
تقدیر از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر و امکان عمومی شهرستان کاشان1395/6/21

طی مراسمی در سازمان زیباسازی از اعضا کمیسیون نامگذاری معابر وامکان عمومی شهرستان کاشان به پاس فعالیت صادقانه و فرهنگی تقدیر به عمل امد.