< بازگشت به لیست اخبار
برگزاری جلسه کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی 1395/6/20

کمیته نام گذاری معابر و اماکن عمومی در جهت تسریع در امور نام گذاری و انجام پروژه های باقی مانده سازمان زیباسازی جلسات خود را به صورت پیوست ومنظم اغاز کرده است .در این جلسات در کنار رسیدگی به به پرونده های قبلی کمیته نسبت به درخواست های 137 و حضوری ارباب رجوع های سازمان رسیدگی می گردد. - See more at: http://www.kashanzibasazi.ir